Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti kupujícího a prodávajícího, kterým je podnikající fyzická osoba.
Prodávajícím je Zuzana Blaštíková , IČO: 09197109
Mlázovická 9, Praha 9, 190 17 , Česká republika,
vedený v evidenci Městský úřad Praha 9
Předmět koupě
Předmětem koupě jsou zábavně vzdělávací elektronické a tištěné materiály. Předmět koupě je produktem duševního vlastnictví, proto je zakázáno jakékoliv jeho šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora. Uzavřením kupní smlouvy kupující přijímá, že jakékoliv použití informací z předmětu koupě a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v rukou kupujícího a autor za ně nenese žádnou odpovědnost.
Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s Právním řádem ČR, právní vztahy vysloveně neupravené smlouvou a obchodními podmínkami se řídí občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele v platném znění.
Smlouva je uzavírána prostřednictvím webového rozhraní Vámi vybraného produktu na www.alafuki.cz. Webovým rozhraním je kupující veden jednotlivými kroky k objednání produktu a má možnost si zadaná data a údaje před podáním objednávky zkontrolovat a opravit.
Cena, způsob platby a dodání
Prodejní formulář vždy obsahuje informace o objednávaném produktu, koncové ceně bez DPH, způsobu úhrady kupní ceny, údaje o způsobu doručení
Smlouva je uzavřena odesláním objednávky kupujícího (nikoliv až po potvrzení objednávky). Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání smlouvy, že byl předem informován o všech náležitostech smlouvy, že se seznámil s obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a že s nimi souhlasí.
Ochrana Vašeho soukromí při zpracování osobních údajů jsou v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
Produkty
 Označení produktu (zboží) a popis jejich hlavních vlastností jsou vždy specifikované na vybraném místě e-shopu na webovém rozhraní www.alafuki.cz. Veškeré  produkty na webovém rozhraní www.alafuki.cz podléhají ochraně dle autorského práva. Jakékoliv jejich šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora je zakázáno. Všechny produkty a služby, které slouží pro vzdělávací a informační účely mají charakter zábavných materiálů, e-shop není jakkoliv odpovědný za úspěch či neúspěch při jejich aplikaci.
Odstoupení od smlouvy, práva z vadného plnění
Podmínky, lhůtu a postup pro uplatnění zákonného práva na odstoupení od smlouvy jsou upraveny v čl. 6 OP. Údaje o právech vznikající z vadného plnění a podmínky pro uplatňování, včetně informací o nákladech spotřebitele spojených s navrácením zboží v souvislosti s odstoupením od smlouvy naleznete v čl. 6 a čl. 7 OP.
Garance vrácení peněz
Odstoupení od smlouvy v případě nespokojenosti s kvalitou materiálů zašlete elektronickou formou nejpozději 14 dní po nákupu na handymaid@seznam.cz s prohlášením, že od smlouvy odstupujete a uveďte důvod. Dále přiložte daňový doklad a datum nákupu. Peníze Vám budou vráceny na bankovní účet, a to do 30 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy a zaslaného potvrzení o přijetí opravného daňového dokladu na naší emailovou adresu.
PODROBNOSTI  NALEZNETE V NÍŽE UVEDENÝCH VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNKÁCH, KTERÉ JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ KAŽDÉ UZAVŘENÉ KUPNÍ SMLOUVY NA VÁMI VYBRANÝ PRODUKT.
VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
Zuzana Blaštíková
IČ: 09197109
Prodávající není plátcem DPH
 
Obsah:
1. Obecná ustanovení
2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy
3. Cena, způsob úhrady
4. Dodací podmínky
5. Zabezpečení a ochrana autorských práv
6. Odstoupení od smlouvy
7. Práva z vadného plnění, reklamace
8. Garance vrácení peněz
9. Vyloučení odpovědnosti za Váš úspěch či neúspěch
10. Ochrana osobních údajů
11. Závěrečná ustanovení
 
 
1. OBECNÁ USTANOVENÍ
Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“) platí pro prodej zábavně vzdělávacích produktů v elektronické a tištěné podobě prodávajícího, kterým je podnikající fyzická osoba Zuzana Blaštíková, Mlázovická 9, Praha 9, 190 17, Česká republika, IČ: 09197109, v evidenci Obecního živnostenského odboru Městského úřadu Praha 9, uzavřených s kupujícím prostřednictvím prostředků komunikace na dálku přes rozhraní webových stránek prodávajícího.
Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího (dále také „zákazník“)
Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy.
Je-li smluvní stranou spotřebitel (jiná osoba, než podnikatel, který činí objednávku v rámci své podnikatelské činnosti, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami také občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).
Tyto obchodní podmínky jsou uvedeny na webových stránkách prodávajícího a platí pro prodej produktů v elektronické podobě.
2. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
Označení produktu (zboží), popis jeho hlavních vlastností a cena, včetně informace o tom, že je cena konečná ( bez  DPH), je uvedeno na uvedených internetových stránkách prodávajícího. Cena je dále vždy uvedena i na objednávkovém formuláři. Nabídka prodeje zůstává v platnosti po dobu, kdy je zobrazována na webovém rozhraní.
Prodejní formulář obsahuje vždy informace o kupujícím, objednávaném produktu, konečné ceně, způsobu úhrady kupní ceny a údaje o doručení. U elektronických materiálů nejsou účtovány náklady na dodání. Náklady vzniklé zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto se neliší od základní sazby.
Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká odesláním objednávky (nikoliv až po potvrzení objednávky). Objednávku vytvoří kupující kliknutím na tlačítko „Odeslat“ nebo „Koupit“. Od tohoto momentu vznikají mezi ním a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami. Podáním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Podmínkou elektronické objednávky je vyplnění všech předepsaných údajů a náležitostí uvedených v prodejním formuláři. Prodávající vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou.
Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání a kupující  má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.
Kupující souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání smlouvy.
Smlouva se uzavírá v českém jazyce. Smlouva, resp. Příslušný daňový doklad, bude uložen v elektronickém archivu prodávajícího po dobu 10 let od jejího uzavření za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám.
Prodávající je povinen poskytnout či dodat produkt, které si zákazník objednal a zákazník se zavazuje produkt převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu.
Užívací právo k produktům přechází na zákazníka zaplacením kupní ceny a jeho převzetím (stažením).
Kupující je srozuměn s tím, že pro řádné užívání a stažení vzdělávacích produktů je třeba splnit technické požadavky a mít příslušný aktualizovaný software, který stažení produktu umožní.
 
3. CENA, ZPŮSOB ÚHRADY
 
Cena
Cena produktů je uvedena na webovém rozhraní prodávajícího www.alafuki.cz a je konečná, protože prodávající není plátcem DPH. Cena je vždy uvedena i v prodejním formuláři.
Prodávající vystaví na základě smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu, který slouží jako doklad o zakoupení produktu. 
Měna
Prodávající přijímá platby v měně CZK. Cena v této měně je zobrazena v prodejním formuláři.
 
Způsob úhrady
Cenu produktu hradí zákazník dvěmi způsoby - bezhotovostním převodem na základě uzavřené objednávky na účet prodávajícího, který mu bude zaslán na emailovou adresu, kterou zákazník vyplnil v objednávkovém formuláři nebo bezhotovostně platební kartou. 
Platba je možná pouze jednorázově, platba na splátky není umožněna.
Kupní cena je splatná do 14 dnů od uzavření objednávky, není-li uvedeno jinak, závazek kupujícího uhradit cenu za produkt je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
 
4. DODACÍ PODMÍNKY
Dodáním produktů v elektronické podobě se rozumí zaslání odkazu na stažení produktu ze strany prodejce na emailovou adresu zákazníka uvedenou v prodejním formuláři, případně zasláním odkazu URL adresy.
Odkaz ke stažení zakoupeného produktu je zákazníkovi zaslán do 3 pracovních dnů po spárování a připsání platby na účet prodávajícího.
Dodáním produktů v tištěné podobě se rozumí odeslání materiálu Českou poštou, nebo Zásilkovnou na adresu zákazníka uvedenu v prodejním formuláři do 10 pracovních dnů. 
 
5. OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV
Vzdělávací produkty podléhají právní ochraně dle autorského práva a obsahují autorská práva. Je zakázáno jejich jakékoli šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora. Kupující odpovídá prodávajícímu za újmu, kterou porušením práv na ochranu autorského díla způsobí. Kupující je povinen se seznámit s podmínkami k použití, které jsou součástí, každého vzdělávacího produktu, které kupující zakoupí.
 
  6. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
Odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího
Kupující má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu nejpozději 14 dní od nákupu a to písemnou formou směřovanou na adresu prodávajícího, nebo na email handymaid@seznam.cz s prohlášením, že od smlouvy odstupuje a s přiložením kopie faktury (daňového dokladu). Odstoupení od smlouvy je možné pouze do okamžiku, než kupující zahájí stažení předmětu koupě.
Kupujícímu bude zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně nakoupeného produktu z webového rozhraní www.alafuki.cz. Částka bude vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy. Částka bude vrácena zpět bankovním převodem.
Odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího
Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu, pokud zjistí, že druhá strana porušila smlouvu podstatným způsobem. Pro účel této smlouvy se za podstatné porušení této smlouvy považuje:
Prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny více jak 14 dní po doručení podkladů k platbě
Porušení povinností na ochranu autorského práva (čl. 5 OP) ze strany kupujícího.
 
7. PRÁVA A POVINNOSTI Z VADNÉHO PLNĚNÍ, REKLAMACE
Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, tj. práv z vadného plnění, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením §1914 a ž 1925, §2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
Prodávající odpovídá kupujícímu, že produkt při převzetí nemá vady, které by omezili funkčnost zábavně vzdělávacího produktu. V případě, že produkt při převzetí není ve shodě s kupní smlouvou, má zákazník právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu produkt uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě.
Vadné plnění uplatňuje zákazník bez zbytečného odkladu u prodávajícího, nejpozději však do dvou let od převzetí produktu.
kupující může požadovat bezplatné odstranění vady, přiměřenou slevu z ceny a není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad. Není-li oprava nebo výměna možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.
Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se zákazníkem nedohodne na delší lhůtě.
Prodávající neodpovídá za závady, které mohou vzniknout zákazníkovi díky pomalému internetovému připojení kupujícího, neaktualizovaného internetovému prohlížeči, či nenainstalovanému softwaru pro stažení a spuštění produktu, které není schopen ovlivnit.
Populárně naučné materiály (produkty) obsahují grafické návrhy, návody a doporučení, prodávající rovněž neodpovídá za úspěch či neúspěch zákazníka při aplikaci a použití produktů v praxi.
 
 8. GARANCE VRÁCENÍ PENĚZ
Odstoupení od smlouvy v případě nespokojenosti zašlete elektronickou formou na  handymaid@seznam.cz nejpozději 14 dní od nákupu s prohlášením, že od smlouvy odstupujete a s přiložením kopie faktury/daňového dokladu a data nákupu, taktéž uveďte důvod odstoupení od smlouvy a číslo bankovního účtu, na který chcete částku vrátit.
Peníze Vám budou vráceny na bankovní účet, a to do 30 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy a zaslaného potvrzení o přijetí opravného daňového dokladu na naší emailovou adresu. 
 
9. VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI
Všechny naše produkty, které slouží pro zábavné, vzdělávací a informační účely, jsou pouze návody a doporučení, neneseme jakoukoliv odpovědnost za Váš úspěch či neúspěch při jejich aplikaci v praxi. Váš úspěch je odvislý na řadě dalších faktorů, které nemůžeme ovlivnit, jako např. Vašich dovedností, možností, znalostí, obětavosti a zdravotního stavu dětí apod.
Upozorňujeme Vás, že informace obsažené v našich produktech nemohou nahradit individuální konzultaci kvalifikovaného odborníka. Rovněž nemohu nahradit odbornou pomoc a péči. Produkty mohou obsahovat informace o produktech a službách třetích osob a i tyto informace jsou pouze naším doporučením.
Nepřijímáme žádnou zodpovědnost ani závazky za přesnost, obsah, úplnost, legálnost, dostupnost nebo spolehlivost informací a nástrojů, které poskytujeme na našich stránkách a neneseme odpovědnost za jakékoliv ztráty nebo poškození jakékoliv povahy (přímé, nepřímé, vyplývající nebo jiné), ať už ve vztahu ke smlouvě, přečinu nebo jiným způsobem, které mohou vzniknout jako výsledek vašeho použití (nebo nemožnosti použití) našich webových stránek, nebo vašeho využití (nebo nevyužití) informací a nástrojů poskytovaných na našich stránkách a to vše včetně informací pocházejících od třetích stran.
 
10. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
I.
Základní ustanovení
Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Zuzana Blaštíková
IČO 09197109 se sídlem Mlázovická 9, Praha 9, 190 17, Česká republika, dále jen: „správce“).
Kontaktní údaje správce jsou 
adresa: Mlázovická 9, Praha 9, 19017
email: handymaid@seznam.cz
telefon: + 420 604 138 567
Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.
 
II.
Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů
Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.
 
III.
Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů
Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
Účelem zpracování osobních údajů je
vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
Ze strany správce dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.
 
IV.
Doba uchovávání údajů
Správce uchovává osobní údaje
po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 10 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.
 
V.
Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)
Příjemci osobních údajů jsou osoby
podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
zajišťující služby provozování e-shopu (MIOWEB) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu, zajišťující marketingové služby.
Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.
 
VI.
Vaše práva
Za podmínek stanovených v GDPR máte
právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.
 
VII.
Podmínky zabezpečení osobních údajů
Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.
 
VIII.
Závěrečná ustanovení
Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.
12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách prodávajícího specifikovaných v bodě 1.5
Stížnosti a připomínky Spotřebitele, které se týkají smluvního vztahu uzavřeného mezi prodávajícím a kupujícím, vyřizuje prodávající, stížnosti může Spotřebitel uplatnit na adrese handymaid@seznam.cz Pokud je stížnost svým obsahem reklamací, bude stížnost vyřízena jako reklamace. Spotřebitelé se se svými stížnostmi mohou obracet rovněž na orgány dohledu a státního dozoru, Českou obchodní inspekci či Úřad pro ochranu osobních údajů.
Pokud mezi prodávajícím a spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle § 20e zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce coi.cz a http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr. Zahájením mimosoudního řešení spotřebitelského sporu není dotčeno právo stran sporu domáhat se svých práv a oprávněných zájmů soudní cestou.
Všechny právní spory vzniklé v souvislosti s kupní smlouvou, ve kterých spotřebitel nevyužije svého práva podle odst. 11.3, budou řešeny v občanském soudním řízení obecnými soudy České republiky.
Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývajících z obecně závazných právních předpisů.
Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována v elektronické podobě a není veřejně přístupná.
Toto aktuální znění obchodních podmínek je platné a účinné od 01.10.2021

Zpět do obchodu